ECG Quiz ผู้ป่วยหญิง 33 ปี ใจสั่น 3 ชั่วโมง  โดยคุณ นายแพทย์วีรพันธ์ วิวัฒน์วรพันธ เมื่อ 4 ก.พ. 2556 ตอบ|ดู : 2|2318 
จงให้การวินิจฉัย  โดยคุณ นายแพทย์พาวุฒิ เมฆวิชัย เมื่อ 28 ม.ค. 2556 ตอบ|ดู : 2|3186 
ECG Quiz : หญิง 40 ปี ใจสั่น 1 ชั่วโมง  โดยคุณ นายแพทย์วีรพันธ์ วิวัฒน์วรพันธ เมื่อ 22 ม.ค. 2556 ตอบ|ดู : 8|7468