ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2561

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2 พ.ค. 2561,09:08 น.
วันที่ แพทย์เวร ER & CCU แพทย์เวร กฟภ. วอร์ดซ้าย วอร์ดขวา & CONSULT
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.พัทธมน พ.วรวุฒิ,พ.รัตนากร พ.รชฏ,พ.ทศพล พ.ณัฎฐณิชา,พ.ทศพล
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.ธันยพร พ.ภัสวดี,พ.จิรยุพา พ.ศิริพรรณ,พ.ณัฐพล พ.สุพิชญา,พ.ณัฐพล
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.สุภาภรณ์ พ.ณอร,พ.สุพรรษา พ.ธนิต,พ.สุพรรษา พ.รติกร,พ.กีรติ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.ปนิตา พ.ก่าณา,พ.ชาลิสา พ.เกษม,พ.ประศมา พ.รชฏ,พ.ประศมา
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 พ.ธันยพร,พ.สุพิชญา พ.อรรถพงษ์,พ.พิทยา พ.ศิริพรรณ,พ.รุ่งทิวา พ.วรวุฒิ,พ.รุ่งทิวา
วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 พ.ภัสวดี,พ.ธนิต พ.รชฏ,พ.ณัฐินันท์ พ.ณัฎฐณิชา,พ.วรัชกร พ.รติกร,พ.วรัชกร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.พัทธมน พ.สุภาภรณ์,พ.สุคนธา พ.ก่าณา,พ.ชโลธร พ.ณอร,พ.ชโลธร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.อรรถพงษ์ พ.เกษม,พ.ธีระพงศ์ พ.ธันยพร,พ.ปิยฉัตร พ.ศิริพรรณ,พ.ปิยฉัตร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.ณัฎฐณิชา พ.รติกร,พ.จิรภัทร พ.ปนิตา,พ.พัชรกานต์ พ.ภัสวดี,พ.พัชรกานต์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.รชฎ พ.วรวุฒิ,พ.ภานุพงษ์ พ.ธนิต,พ.อัครวุฒิ พ.ก่าณา,พ.อัครวุฒิ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.อรรถพงษ์ พ.ภัสวดี,พ.ลิขสิทธิ์ พ.สุพิชญา,พ.วัชริยา พ.ธันยพร,พ.วัชริยา
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 พ.เกษม,พ.พัทธมน พ.สุภาภรณ์,พ.วัทธิกร พ.สริตา,พ.วชิราภา พ.ศิริพรรณ,พ.วชิราภา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 พ.สุพิชญา,พ.ปนิตา พ.ก่าณา,พ.ทศพล พ.ธนิต,พ.อัษฎางค์ พ.ณอร,พ.อัษฎางค์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 พ.ศิริพรรณ,พ.วรวุฒิ พ.ธันยพร,พ.ประศมา พ.รชฏ,พ.จิรยุพา พ.อรรถพงษ์,พ.จิรยุพา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พ.สริตา,พ.สุภาภรณ์ พ.ณัฎฐณิชา,พ.รุ่งทิวา พ.ภัสวดี,พ.วรัชกร พ.รติกร,พ.วรัชกร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.ปนิตา พ.ศิริพรรณ,พ.ประภัสสร พ.ธนิต,พ.ชาลิสา พ.สุพิชญา,พ.ชาลิสา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.วรวุฒิ พ.ณอร,พ.ปิยฉัตร พ.อรรถพงษ์,พ.ธีระพงศ์ พ.รชฏ,พ.ธีระพงศ์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.รติกร พ.ก่าณา,พ.กีรติ พ.เกษม,พ.สุพรรษา พ.พัทธมน,พ.สุพรรษา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 พ.ศิริพรรณ,พ.ณัฎฐณิชา พ.สุภาภรณ์,พ.ชโลธร พ.ปนิตา,พ.รัตนากร พ.สุพิชญา,พ.รัตนากร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 พ.รชฏ,พ.ภัสวดี พ.ณอร,พ.พัชรกานต์ พ.พัทธมน,พ.ปภาดา พ.วรวุฒิ,พ.ปภาดา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.เกษม พ.ธนิต,พ.ณัฐพล พ.ธันยพร,พ.ณัฐินันท์ พ.ก่าณา,พ.ณัฐินันท์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.อรรถพงษ์ พ.ศิริพรรณ,พ.วัชริยา พ.สุภาภรณ์,พ.กอบกาญจน์ พ.ปนิตา,พ.กอบกาญจน์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.สุพิชญา พ.พัทธมน,พ.ประศมา พ.รติกร,พ.รุ่งทิวา พ.ณัฎฐณิชา,พ.รุ่งทิวา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.ศิริพรรณ พ.ภัสวดี,พ.ณัฐินันท์ พ.วรวุฒิ,พ.สุคนธา พ.เกษม,พ.สุคนธา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.อรรถพงษ์ พ.ธนิต,พ.วรัชกร พ.ปนิตา,พ.จิรภัทร พ.ณอร,พ.จิรภัทร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 พ.รติกร,พ.ณัฎฐณิชา พ.พัทธมน,พ.ชาลิสา พ.ก่าณา,พ.ธีระพงศ์ พ.มณษร,พ.ธีระพงศ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 พ.อรรถพงษ์,พ.ณอร พ.เกษม,พ.ปิยฉัตร พ.ธันยพร,พ.ณัฐพล พ.สุภาภรณ์,พ.ณัฐพล
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.รชฏ พ.สุพิชญา,พ.วชิราภา พ.วรวุฒิ,พ.จิรยุพา พ.ศิริพรรณ,พ.จิรยุพา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 พ.เกษม,พ.ปนิตา พ.ธนิต,พ.กอบกาญจน์ พ.รติกร,พ.สุคนธา พ.ภัสวดี,พ.สุคนธา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.ธันยพร พ.ก่าณา,พ.อัครวุฒิ พ.ณัฎฐณิชา,พ.ลิขสิทธิ์ พ.สุภาภรณ์,พ.ลิขสิทธิ์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พ.มณษร,พ.เกษม พ.รติกร,พ.ประภัสสร พ.พัทธมน,พ.ภานุพงษ์ พ.ณอร,พ.ภานุพงษ์