ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม เวรอาคารการไฟฟ้า

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 9 มกราคม 2563,03:47 น.

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม เวรอาคารการไฟฟ้า

 วันที่

(08.00.00-20.00)

(16.00-08.00)

(20.00-08.00)

1

2

1

2

1

2

1 มค.63

วทัญญู

วัชรินทร์

-

-

รัฐกานต์

 

กนกอร

2 มค.63

 

 

จิราวดี

ปิยภัทร

 

 

 

3 มค.63

 

 

นพนันท์

วสุนนท์

 

 

 

4 มค.63

สุจี

รัฐกานต์

 

 

วีรพันธ์

 

ศุภกร

5 มค.63

กนกอร

ขวัญฤทัย

 

 

จิราวดี

 

ปิยภัทร

6 มค.63

 

 

วิศัลย์

สิวะยศ

 

 

 

7 มค.63

 

 

อุดมศักดิ์

สุจี

 

 

 

8 มค.63

 

 

รัฐกานต์

กนกอร

 

 

 

9 มค.63

 

 

ขวัญฤทัย

ครองกมล

 

 

 

10 มค.63

 

 

จุรี

เฉลิมพร

 

 

 

11 มค.63

ครองกมล

จุรี

 

 

วิลาวัณย์

 

กาญจนา

12 มค.63

เฉลิมพร

ชัยวิวัฒน์

 

 

ปิติ

 

อธิคม

13 มค.63

 

 

ชัยวิวัฒน์

ธานินทร์

 

 

 

14 มค.63

 

 

นิรุธ

นพวรรณ

 

 

 

15 มค.63

 

 

รุ่งนภา

ลัดดาพร

 

 

 

16 มค.63

 

 

วทัญญู

วัชรินทร์

 

 

 

17 มค.63

 

 

ฤทธิ์ทา

อนุชิต

 

 

 

18 มค.63

ธานินทร์

นิรุธ

 

 

ณัฐวรรธน์

 

ศิริชัย

19 มค.63

นพวรรณ

รุ่งนภา

 

 

กิตติพงศ์

 

นพนันท์

20 มค.63

 

 

อนุตตรี

ถิรชาติ

 

 

 

21 มค.63

 

 

วีรพันธ์

ศุภกร

 

 

 

22 มค.63

 

 

จิราวดี

ปิยภัทร

 

 

 

23 มค.63

 

 

ปิติ

อธิคม

 

 

 

24 มค.63

 

 

วิลาวัณย์

กาญจนา

 

 

 

25 มค.63

ลัดดาพร

วทัญญู

 

 

สิวะยศ

 

อุดมศักดิ์

26 มค.63

วัชรินทร์

ฤทธิ์ทา

 

 

วสุนนท์

 

วิศัลย์

27 มค.63

 

 

ณัฐวรรธน์

ศิริชัย

 

 

 

28 มค.63

 

 

กิตติพงศ์

นพนันท์

 

 

 

29 มค.63

 

 

วสุนนท์

วิศัลย์

 

 

 

30 มค.63

 

 

สิวะยศ

อุดมศักดิ์

 

 

 

31 มค.63

 

 

สุจี

รัฐกานต์

 

 

 

1. ICU - กฟภ.4 - กฟภ.5-1 (Chief)

2. CCU - กฟภ.5-2 - กฟภ.6 - อฉ