ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มีนาคม 2560

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2560,08:40 น.

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน  มีนาคม 2560

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 มีค.60

-

พ.อัษฎายุธ

2 มีค.60

-

พ.อนุชิต

3 มีค.60

-

พ.ขวัญฤทัย

4 มีค.60

พ.ศรัณย์

พ.อนุตตรี

5 มีค.60

พ.วีรพันธ์

พ.ถิรชาติ

6 มีค.60

-

พ.ครองกมล

7 มีค.60

-

พ.วีรพันธ์

8 มีค.60

-

พ.อนุตตรี

9 มีค.60

-

พ.จุรี

10 มีค.60

-

พ.ศรัณย์

11 มีค.60

พ.ขวัญฤทัย

พ.อัษฎายุธ

12 มีค.60

พ.ศรีสกุล

พ.กนกอร

13 มีค.60

-

พ.ถิรชาติ

14 มีค.60

-

พ.ดารารัตน์

15 มีค.60

-

พ.ศุภกร

16 มีค.60

-

พ.วัชรินทร์

17 มีค.60

-

พ.กิตติพงศ์

18 มีค.60

พ.อธิคม

พ.วิลาวัณย์

19 มีค.60

พ.คณิน

พ.ปิยภัทร

20 มีค.60

-

พ.สุจิณา

21 มีค.60

-

พ.ปิติ

22 มีค.60

-

พ.จิราวดี

23 มีค.60

-

พ.ปิยภัทร

24 มีค.60

-

พ.คณิน

25 มีค.60

พ.จิราวดี

พ.ปิติ

26 มีค.60

พ.สุจิณา

พ.กิตติพงศ์

27 มีค.60

 

พ.วิลาวัณย์

28 มีค.60

 

พ.อธิคม

29 มีค.60

 

พ.กนกอร

30 มีค.60

 

พ.ศรีสกุล

31 มีค.60

 

พ.อัษฎายุธ