#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อาคาร 8 ชั้น
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 9 มกราคม 2563,03:46 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อาคาร 8 ชั้น

 วันที่

(08.00.00-20.00)

(16.00-08.00)

(20.00-08.00)

1

2

1

2

1

2

1 มค.63

ปิยภัทร

ปิติ

-

-

นพวรรณ

 

รุ่งนภา

2 มค.63

 

 

ถิรชาติ

วีรพันธ์

 

 

 

3 มค.63

 

 

ปิติ

อธิคม

 

 

 

4 มค.63

วีรพันธ์

ศุภกร

 

 

ขวัญฤทัย

 

ครองกมล

5 มค.63

จิราวดี

ปิยภัทร

 

 

จุรี

 

เฉลิมพร

6 มค.63

 

 

วิลาวัณย์

กาญจนา

 

 

 

7 มค.63

 

 

ณัฐวรรธน์

ศิริชัย

 

 

 

8 มค.63

 

 

กิตติพงศ์

นพนันท์

 

 

 

9 มค.63

 

 

วสุนนท์

วิศัลย์

 

 

 

10 มค.63

 

 

สิวะยศ

อุดมศักดิ์

 

 

 

11 มค.63

ปิติ

อธิคม

 

 

ชัยวิวัฒน์

 

ธานินทร์

12 มค.63

วิลาวัณย์

กาญจนา

 

 

นิรุธ

 

นพวรรณ

13 มค.63

 

 

สุจี

รัฐกานต์

 

 

 

14 มค.63

 

 

กนกอร

ขวัญฤทัย

 

 

 

15 มค.63

 

 

ครองกมล

จุรี

 

 

 

16 มค.63

 

 

เฉลิมพร

ชัยวิวัฒน์

 

 

 

17 มค.63

 

 

ธานินทร์

นิรุธ

 

 

 

18 มค.63

ณัฐวรรธน์

ศิริชัย

 

 

รุ่งนภา

 

ลัดดาพร

19 มค.63

กิตติพงศ์

นพนันท์

 

 

วทัญญู

 

วัชรินทร์

20 มค.63

 

 

นพวรรณ

รุ่งนภา

 

 

 

21 มค.63

 

 

ลัดดาพร

วทัญญู

 

 

 

22 มค.63

 

 

วัชรินทร์

ฤทธิ์ทา

 

 

 

23 มค.63

 

 

อนุชิต

อนุตตรี

 

 

 

24 มค.63

 

 

ถิรชาติ

วีรพันธ์

 

 

 

25 มค.63

วสุนนท์

วิศัลย์

 

 

ฤทธิ์ทา

 

อนุชิต

26 มค.63

สิวะยศ

อุดมศักดิ์

 

 

อนุตตรี

 

ถิรชาติ

27 มค.63

 

 

ศุภกร

จิราวดี

 

 

 

28 มค.63

 

 

ปิยภัทร

ปิติ

 

 

 

29 มค.63

 

 

อธิคม

วิลาวัณย์

 

 

 

30 มค.63

 

 

กาญจนา

ณัฐวรรธน์

 

 

 

31 มค.63

 

 

ศิริชัย

กิตติพงศ์

 

 

 

1. RCU - 8R - 7L-1 - แยกโรค (Chief)

2. ICUL - ICUR - 7L2 - 8L - นอกแผนก

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนมกราคม 2563 
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:44 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:45 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อาคาร 8 ชั้น อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:46 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม เวรอาคารการไฟฟ้า อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:47 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:49 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident 2-3 กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:50 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:51 น.
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com