#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 5 ตุลาคม 2561,08:29 น. 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน  ตุลาคม  2561

  วันที่

INTERN

ตึก8ชั้น1

ตึก8ชั้น2

กฟภ1

กฟภ2

อฉ

1 ตค.61

ณัฐชัย

กันตรัตน์

ณฐพล

พัชระ

ธันยธรณ์

2 ตค.61

อภิชญา

ศวิตา

ลัทธพล

พัชรมัย

ณัฐณิชา

3 ตค.61

กันตรัตน์

ณฐพล

พัชระ

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

4 ตค.61

ศวิตา

ลัทธพล

พัชรมัย

ณัฐณิชา

วีรพันธ์

5 ตค.61

วริศรา

อภิชญา

อัญชลี

ศรัณย์

วรฤทัย

6 ตค.61

กันตรัตน์

พัชรมัย

ณฐพล

วีรพันธ์

ศวิตา

7 ตค.61

อัญชลี

ศรัณย์

วรฤทัย

วริศรา

อภิชญา

8 ตค.61

พัชระ

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

กันตรัตน์

ณฐพล

9 ตค.61

ศรัณย์

วรฤทัย

วริศรา

อภิชญา

ลัทธพล

10 ตค.61

พัชรมัย

ณัฐณิชา

กันตรัตน์

ศวิตา

พัชระ

11 ตค.61

วรฤทัย

วริศรา

อภิชญา

ณฐพล

ศรัณย์

12 ตค.61

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

วีรพันธ์

พัชรมัย

พัชระ

13 ตค.61

อภิชญา

อัญชลี

ศรัณย์

วรฤทัย

วริศรา

14 ตค.61

ณัฐชัย

ลัทธพล

ณฐพล

พัชระ

ธันยธรณ์

15 ตค.61

วริศรา

อภิชญา

อัญชลี

ศรัณย์

วรฤทัย

16 ตค.61

วีรพันธ์

ศวิตา

ลัทธพล

พัชรมัย

ณัฐณิชา

17 ตค.61

อภิชญา

ณฐพล

พัชระ

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

18 ตค.61

กันตรัตน์

อัญชลี

ศรัณย์

วรฤทัย

วริศรา

19 ตค.61

ศวิตา

ลัทธพล

พัชรมัย

วีรพันธ์

อภิชญา

20 ตค.61

ณฐพล

พัชระ

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

ณัฐณิชา

21 ตค.61

กันตรัตน์

ศรัณย์

วรฤทัย

วริศรา

อัญชลี

22 ตค.61

ลัทธพล

พัชรมัย

ณัฐณิชา

วีรพันธ์

ศวิตา

23 ตค.61

พัชระ

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

กันตรัตน์

ณฐพล

24 ตค.61

ศรัณย์

ณัฐณิชา

วริศรา

อภิชญา

อัญชลี

25 ตค.61

พัชรมัย

วรฤทัย

วีรพันธ์

ศวิตา

ลัทธพล

26 ตค.61

ธันยธรณ์

ณัฐชัย

กันตรัตน์

ณฐพล

พัชระ

27 ตค.61

วรฤทัย

วริศรา

อภิชญา

อัญชลี

ศรัณย์

28 ตค.61

ณัฐณิชา

วีรพันธ์

ศวิตา

ลัทธพล

พัชรมัย

29 ตค.61

ณัฐชัย

อัญชลี

กันตรัตน์

พัชระ

ธันยธรณ์

30 ตค.61

วริศรา

อภิชญา

ณฐพล

ศรัณย์

พัชรมัย

31 ตค.61

อัญชลี

ศวิตา

ลัทธพล

ธันยธรณ์

ณัฐณิชา

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com