#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 กรกฏาคม 2561,13:55 น. 

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน  กรกฎาคม 2561

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 กค.61

พ.สุจิณา

พ.ดารารัตน์

2 กค.61

-

พ.ขวัญฤทัย

3 กค.61

-

พ.ถิรชาติ

4 กค.61

-

พ.อนุตตรี

5 กค.61

-

พ.ศรัณย์

6 กค.61

-

พ.คณิน

7 กค.61

ครองกมล

พ.ศรัณย์

8 กค.61

คณิน

พ.ถิรชาติ

9 กค.61

-

พ.ดารารัตน์

10 กค.61

-

พ.กิตติพงศ์

11 กค.61

-

พ.สุจิณา

12 กค.61

-

พ.อธิคม

13 กค.61

-

พ.ปิติ

14 กค.61

ขวัญฤทัย

พ.ศิริชัย

15 กค.61

ณัฐวรรธน์

พ.อัษฎายุธ

16 กค.61

-

พ.วิลาวัณย์

17 กค.61

-

พ.ณัฐวรรธน์

18 กค.61

-

พ.ครองกมล

19 กค.61

-

พ.จุรี

20 กค.61

-

พ.จิราวดี

21 กค.61

ศรัณย์

พ.ดารารัตน์

22 กค.61

อนุตตรี

พ.ปิยภัทร

23 กค.61

-

พ.อัษฎายุธ

24 กค.61

-

พ.ปิยภัทร

25 กค.61

-

พ.ศิริชัย

26 กค.61

-

พ.นพนันท์

27 กค.61

สุภาภรณ์

พ.อุดมศักดิ์

28 กค.61

สุจิณา

พ.วิลาวัณย์

29 กค.61

ครองกมล

พ.อธิคม

30 กค.61

จิราวดี

พ.ปิติ

31 กค.61

-

พ.ครองกมล

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com