#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 มกราคม 2561,09:48 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน  มกราคม 2561

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 มค.61

พ.ฤทธิ์ทา

พ.ณัฐวรรธน์

พ.อนุชิต

พ.ศิริชัย

2 มค.61

พ.อนุตตรี

พ.ขวัญฤทัย

พ.ถิรชาติ

พ.ครองกมล

3 มค.61

พ.ศุภกร

 

พ.สุจิณา

 

4 มค.61

พ.จิราวดี

 

พ.ปิยภัทร

 

5 มค.61

พ.คณิน

 

พ.ปิติ

 

6 มค.61

พ.ดารารัตน์

พ.จุรี

พ.วีรพันธ์

พ.เฉลิมพร

7 มค.61

พ.ศรัณย์

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ศุภกร

พ.ธานินทร์

8 มค.61

พ.อธิคม

 

พ.วิลาวัณย์

 

9 มค.61

พ.อัษฎายุธ

 

พ.ศรีสกุล

 

10 มค.61

พ.กาญจนา

 

พ.จิรวัฒน์

 

11 มค.61

พ.พัชรพล

 

พ.ปิยภรณ์

 

12 มค.61

พ.ณัฐวรรธน์

 

พ.ศิริชัย

 

13 มค.61

พ.สุจิณา

พ.นิรุธ

พ.จิราวดี

พ.นภัทร

14 มค.61

พ.ปิยภัทร

พ.นพวรรณ

พ.คณิน

พ.พาวุฒิ

15 มค.61

พ.ขวัญฤทัย

 

พ.ครองกมล

 

16 มค.61

พ.จุรี

 

พ.เฉลิมพร

 

17 มค.61

พ.ชัยวิวัฒน์

 

พ.ธานินทร์

 

18 มค.61

พ.นิรุธ

 

พ.นภัทร

 

19 มค.61

พ.นพวรรณ

 

พ.พาวุฒิ

 

20 มค.61

พ.ปิติ

พ.พรรณทิพย์

พ.อธิคม

พ.รุ่งนภา

21 มค.61

พ.วิลาวัณย์

พ.ลัดดาพร

พ.อัษฎายุธ

พ.วทัญญู

22 มค.61

พ.พรรณทิพย์

 

พ.รุ่งนภา

 

23 มค.61

พ.ลัดดาพร

 

พ.วทัญญู

 

24 มค.61

พ.วัชรินทร์

 

พ.สุนทร

 

25 มค.61

พ.ฤทธิ์ทา

 

พ.อนุชิต

 

26 มค.61

พ.อนุตตรี

 

พ.ถิรชาติ

 

27 มค.61

พ.ศรีสกุล

พ.วัชรินทร์

พ.กาญจนา

พ.สุนทร

28 มค.61

พ.จิรวัฒน์

พ.ฤทธิ์ทา

พ.พัชรพล

พ.อนุชิต

29 มค.61

พ.ดารารัตน์

 

พ.วีรพันธ์

 

30 มค.61

พ.ศรัณย์

 

พ.ศุภกร

 

31 มค.61

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com