#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2561
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 1 มกราคม 2561,09:48 น. 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน  มกราคม 2561

 วันที่

โอพีดี

แพทย์ Staff ออกตรวจ OPD 08.00 - 16.00 น.

 

 

 

 

จันทร์

สุนทร พินิศจัย นิรุธ นภัทร พรรณทิพย์ ขวัญฤทัย นพวรรณ สุจิณา ปิยภรณ์ จิรวัฒน์ ศิริชัยR3จิรภัทรR3วัทธิกรR3พัชรกานต์

อังคาร

บัญชา ชัยวิวัฒน์ อนุชิต วทัญญู อนุตตรี ศุภกร จิราวดี ปิยภัทร  ณัฐวรรธน์ (อธิคม101)R3ลิขสิทธิ์R3รัตนากรR3ทศพล

พุธ

ดรุณี สุรินทร์ ธานินทร์ จุรี ครองกมล ดารารัตน์ วิลาวัณย์ คณิน พัชรพล กาญจนา R3ชโลธรR3สุพรรษาR3วัชริยา

พฤหัส

พินิจ ธนากรณ์ วราภรณ์ วัชรินทร์ รุ่งนภา เฉลิมพร ศรัณย์ ศรีสกุล R3อัครวุฒิR3ประภัสสรR3วชิราภา

 

ศุกร์

สุชาติ สมชาย(ล) ฤทธิ์ทา พาวุฒิ  ถิรชาติ วีรพันธ์ ลัดดาพร ปิติ อธิคม อัษฎายุธ R3อัษฎางค์R3กีรติ R3ปภาดาR3กอบกาญจน์

* แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ออก OPD 08.00 - 12.00 น.

 

 

 

จันทร์

R2ธีระพงศ์R2จิรยุพาR2ชาลิสา

 

 

 

 

อังคาร

R2ปิยฉัตรR2ธีระพงศ์R2จิรยุพา

 

พุธ

R2ประศมาR2รุ่งทิวาR2วรัชกรR2สุคนธา

 

 

 

 

พฤหัส

R2ประศมาR2รุ่งทิวาR2ปิยฉัตรR2ณัฐพลR2ชาลิสา

 

ศุกร์

R2ณัฐพลR2วรัชกรR2สุคนธา

 

 

 

 

* แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1ออก OPD 13.00 - 16.00 น.

 

จันทร์

R1มณษรR1ก่าณาR1เกษมR1ณอรR1ปณิตาR1ธนิตR1พัทธมน

 

 

 

อังคาร

R1รชฏR1ธันยพรR1พัทธมนR1อารียา

 

พุธ

R1มณษรR1เกษมR1วรวุฒิR1อรรถพงษ์R1ธนิตR1สุภาภรณ์ R1สุพิชญา

 

 

พฤหัส

R1ก่าณาR1ณอรR1รชฏR1ปณิตา

 

ศุกร์

R1อารียาR1ธันยพรR1ภัสวดีR1วรวุฒิR1อรรถพงษ์R1สุภาภรณ์R1สุพิชญา

 

 

 

OPD R3สุพรรษา

 

 

 

 

 

แพทย์ Staff ที่สามารถเซ็นต์อนุมัติใบ Out Labเซ็นใบยาเฉพาะกิจ ใบยาบันทึกข้อความ ใบยาราคาเกิน 10,000 บาท  ใบยา จ2 สำหรับผู้ป่วยนอก

จันทร์ 

อังคาร

พุธ 

พฤหัส

ศุกร์

พ.สมชาย(ล),พ.พรรณทิพย์

พ.สุชาติ,พ.พินิจ,พ.ดรุณี,พ.ชัยวิวัฒน์

พ.ดรุณี,พ.สุรินทร์,พ.พรรณทิพย์,         พ.วิลาวัณย์

พ.พินิจ,พ.ฤทธิ์ทา,พ.วราภรณ์

พ.สุชาติ,พ.สมชาย(ล)พ.สุรินทร์, พ.ฤทธิ์ทา,   พ.พาวุฒิ

หมายเหตุ * ใบยา จ2 และใบยาบันทึกข้อความ พ.สุชาติ เซ็นต์ได้คนเดียว ยกเว้นกรณีที่ไม่อยู่ให้แพทย์รักษาการเซ็นต์แทน

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com