#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 30 มิถุนายน 2560,09:02 น. 

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน  กรกฎาคม 2560

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 กค.60

พ.ขวัญฤทัย

พ.อัษฎายุธ

2 กค.60

พ.ศรีสกุล

พ.อธิคม

3 กค.60

-

พ.อนุชิต

4 กค.60

-

พ.ถิรชาติ

5 กค.60

-

พ.อนุตตรี

6 กค.60

-

พ.จุรี

7 กค.60

-

พ.ศรัณย์

8 กค.60

พ.วิลาวัณย์

พ.คณิน

9 กค.60

พ.ปิยภัทร

พ.จิราวดี

10 กค.60

พ.ปิติ

พ.สุจิณา

11 กค.60

-

พ.ขวัญฤทัย

12 กค.60

-

พ.ครองกมล

13 กค.60

-

พ.วัชรินทร์

14 กค.60

-

พ.ดารารัตน์

15 กค.60

พ.พัชรพล

พ.ศุภกร

16 กค.60

พ.ดารารัตน์

พ.จิรวัฒน์

17 กค.60

-

พ.ศุภกร

18 กค.60

-

พ.สุจิณา

19 กค.60

-

พ.ปิติ

20 กค.60

-

พ.จิราวดี

21 กค.60

-

พ.ปิยภัทร

22 กค.60

พ.ปิยภรณ์

พ.ครองกมล

23 กค.60

พ.ศรัณย์

พ.อนุตตรี

24 กค.60

-

พ.คณิน

25 กค.60

-

พ.วิลาวัณย์

26 กค.60

-

พ.อธิคม

27 กค.60

-

พ.ศรีสกุล

28 กค.60

พ.อธิคม

พ.วิลาวัณย์

29 กค.60

พ.ถิรชาติ

พ.ขวัญฤทัย

30 กค.60

พ.จิรวัฒน์

พ.ปิยภรณ์

31 กค.60

-

พ.พัชรพล

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนตุลาคม 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com