#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2560,08:04 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน  2560

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 มิย.60

พ.ครองกมล

 

พ.จุรี

 

2 มิย.60

พ.เฉลิมพร

 

พ.ชัยวิวัฒน์

 

3 มิย.60

พ.ปิยภัทร

พ.วทัญญู

พ.คณิน

พ.วัชรินทร์

4 มิย.60

พ.ปิติ

พ.สุนทร

พ.อธิคม

พ.ฤทธิ์ทา

5 มิย.60

พ.ธานินทร์

 

พ.นิรุธ

 

6 มิย.60

พ.นภัทร

 

พ.นพวรรณ

 

7 มิย.60

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

8 มิย.60

พ.รุ่งนภา

 

พ.ลัดดาพร

 

9 มิย.60

พ.วทัญญู

 

พ.วัชรินทร์

 

10 มิย.60

พ.วิลาวัณย์

พ.อนุชิต

พ.อัษฎายุธ

พ.อนุตตรี

11 มิย.60

พ.ศรีสกุล

พ.ถิรชาติ

พ.ขวัญฤทัย

พ.ดารารัตน์

12 มิย.60

พ.สุนทร

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

13 มิย.60

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

14 มิย.60

พ.ถิรชาติ

 

พ.ดารารัตน์

 

15 มิย.60

พ.วีรพันธ์

 

พ.ศรัณย์

 

16 มิย.60

พ.ศุภกร

 

พ.กิตติพงศ์

 

17 มิย.60

พ.ครองกมล

พ.วีรพันธ์

พ.จุรี

พ.ศรัณย์

18 มิย.60

พ.เฉลิมพร

พ.ศุภกร

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.กิตติพงศ์

19 มิย.60

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

20 มิย.60

พ.ปิยภัทร

 

พ.คณิน

 

21 มิย.60

พ.ปิติ

 

พ.อธิคม

 

22 มิย.60

พ.วิลาวัณย์

 

พ.อัษฎายุธ

 

23 มิย.60

พ.ศรีสกุล

 

พ.ขวัญฤทัย

 

24 มิย.60

พ.ธานินทร์

พ.สุจิณา

พ.นิรุธ

พ.จิราวดี

25 มิย.60

พ.นภัทร

พ.ปิยภัทร

พ.นพวรรณ

พ.คณิน

26 มิย.60

พ.ครองกมล

 

พ.จุรี

 

27 มิย.60

พ.เฉลิมพร

 

พ.ชัยวิวัฒน์

 

28 มิย.60

พ.ธานินทร์

 

พ.นิรุธ

 

29 มิย.60

พ.นภัทร

 

พ.นพวรรณ

 

30 มิย.60

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com