#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2560
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2560,08:40 น. 

ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2560

 วันที่

ตึก 8 ชั้น

ตึกการไฟฟ้า

1 มีค.60

พ.ศรัณย์

 

พ.ศุภกร

 

2 มีค.60

พ.กิตติพงศ์

 

พ.สุจิณา

 

3 มีค.60

พ.จิราวดี

 

พ.ปิยภัทร

 

4 มีค.60

พ.อัษฎายุธ

พ.ดารารัตน์

พ.ศรีสกุล

พ.วีรพันธ์

5 มีค.60

พ.ขวัญฤทัย

พ.ศรัณย์

พ.ครองกมล

พ.ศุภกร

6 มีค.60

พ.คณิน

 

พ.ปิติ

 

7 มีค.60

พ.อธิคม

 

พ.กนกอร

 

8 มีค.60

พ.วิลาวัณย์

 

พ.อัษฎายุธ

 

9 มีค.60

พ.ศรีสกุล

 

พ.ขวัญฤทัย

 

10 มีค.60

พ.ครองกมล

 

พ.จุรี

 

11 มีค.60

พ.จุรี

พ.กิตติพงศ์

พ.เฉลิมพร

พ.สุจิณา

12 มีค.60

พ.ชัยวิวัฒน์

พ.จิราวดี

พ.ธานินทร์

พ.อธิคม

13 มีค.60

พ.เฉลิมพร

 

พ.ชัยวิวัฒน์

 

14 มีค.60

พ.ธานินทร์

 

พ.นภัทร

 

15 มีค.60

พ.นพวรรณ

 

พ.นิศา

 

16 มีค.60

พ.พาวุฒิ

 

พ.พรรณทิพย์

 

17 มีค.60

พ.รุ่งนภา

 

พ.ลัดดาพร

 

18 มีค.60

พ.นภัทร

พ.คณิน

พ.นพวรรณ

พ.ปิติ

19 มีค.60

พ.นิศา

พ.ปิยภัทร

พ.พาวุฒิ

พ.กนกอร

20 มีค.60

พ.วทัญญู

 

พ.วัชรินทร์

 

21 มีค.60

พ.สุนทร

 

พ.ฤทธิ์ทา

 

22 มีค.60

พ.อนุชิต

 

พ.อนุตตรี

 

23 มีค.60

พ.ถิรชาติ

 

พ.ดารารัตน์

 

24 มีค.60

พ.วีรพันธ์

 

พ.ศรัณย์

 

25 มีค.60

พ.พรรณทิพย์

พ.วิลาวัณย์

พ.รุ่งนภา

พ.อัษฎายุธ

26 มีค.60

พ.ลัดดาพร

พ.ศรีสกุล

พ.วทัญญู

พ.ขวัญฤทัย

27 มีค.60

พ.ศุภกร

 

พ.กิตติพงศ์

 

28 มีค.60

พ.สุจิณา

 

พ.จิราวดี

 

29 มีค.60

พ.ปิยภัทร

 

พ.คณิน

 

30 มีค.60

พ.ปิติ

 

พ.อธิคม

 

31 มีค.60

พ.กนกอร

 

พ.วิลาวัณย์

 

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com