#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2559
อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 21 กรกฏาคม 2559,13:24 น. 

ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  Staff เวร ER  เดือน  กรกฎาคม 2559

 วันที่

Staff เวร ER

08.00 - 16.00 น.

16.00-24.00น.

1 กค.59

-

พ.อนุตตรี

2 กค.59

พ.ปิติ

พ.กนกอร

3 กค.59

พ.อนุตตรี

พ.ครองกมล

4 กค.59

-

พ.ปิติ

5 กค.59

-

พ.ศุภกร

6 กค.59

-

พ.วัชรินทร์

7 กค.59

-

พ.คณิน

8 กค.59

-

พ.สลิลทิพย์

9 กค.59

พ.ปิยภัทร

พ.ศุภกร

10 กค.59

พ.วีรพันธ์

พ.ครองกมล

11 กค.59

-

พ.ดารารัตน์

12 กค.59

-

พ.ดารารัตน์

13 กค.59

-

พ.สลิลทิพย์

14 กค.59

-

พ.อนุตตรี

15 กค.59

-

พ.คณิน

16 กค.59

พ.กนกอร

พ.ปิติ

17 กค.59

พ.กิตติพงศ์

พ.จิราวดี

18 กค.59

พ.กนกอร

พ.ครองกมล

19 กค.59

พ.สลิลทิพย์

พ.ถิรชาติ

20 กค.59

พ.วีรพันธ์

พ.สลิลทิพย์

21 กค.59

-

พ.ครองกมล

22 กค.59

-

พ.ถิรชาติ

23 กค.59

พ.สุจิณา

พ.คณิน

24 กค.59

พ.ถิรชาติ

พ.อนุตตรี

25 กค.59

-

พ.สุจิณา

26 กค.59

-

พ.คณิน

27 กค.59

-

พ.คณิน

28 กค.59

-

พ.จุรี

29 กค.59

-

พ.ปิยภัทร

30 กค.59

พ.ปิยภัทร

พ.จิราวดี

31 กค.59

พ.ดารารัตน์

พ.จิราวดี

 

ขึ้นบน
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ดูทั้งหมด  
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com