#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน
ประชาสัมพันธ์แพทย์ประจำบ้าน

โครงการแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

          โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งผลงานการสอบวุฒิบัติ คะแนนสอบแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในฐานะสถาบันเปิดใหม่มีคะแนนในอันดับต้นเสมอมาไม่แตกต่างจากสถาบันส่วนกลาง

          ในปีการศึกษา 2552โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับอนุมัติให้เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์เพิ่มจาก 5 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 10 ตำแหน่ง

          โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีจุดเด่นและเหมาะสมในการฝึกอบรบแพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์หลายประการ ได้แก่
          1. เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด ในระดับภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข มีขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยได้ทุกสาขา ทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคไต ศูนย์มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ และศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ครบวงจร รวมทั้งมีผู้ป่วยให้เรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
          2. มีอาจารย์แพทย์วุฒิบัตรอายุรศาสตร์และวุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทางถึง 38 คน มีหน่วยหลักครบทุกหน่วย
          3. เป็นโรงเรียนแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ปี 4-6 จำนวนปีละ 36 คน รวมทั้งมี Extern จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหมุนเวียน จำนวนกว่า 130 คนต่อปี และมีแพทย์ Intern ปีละ 30-40 คน
          4. ที่ผ่านมา กลุ่มงานอายุรกรรมมีประสบการณ์การเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โครงการร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดีมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังมีระบบแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานอายุรกรรม (เทียบเท่าแพทย์ประจำบ้าน) ซึ่งสามารถสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไปได้ อย่างสม่ำเสมอมามากกว่า 10 ปี
          5. มีห้องสมุดศูนย์แพทย์สำหรับการเรียนการสอนแพทย์มาตรฐานเดียวกันโรงเรียนแพทย์ส่วนกลาง
          6. สามารถเลือก Elective โรงเรียนแพทย์อื่นได้ 8 เดือนในช่วง 3 ปี
          7. สวัสดิการที่พัก Internet broadband, Hotspot WIFI, E journal

          โดยทางกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดตารางการปฎิบัติงานดังนี้ ปี ที่ 1 ปฎิบัติงานอายุรศาสตร์ทั่วไป 12 เดือน ปีที่ 2 สามารถเลือก Elective ในหน่วยต่างๆ ของโรงเรียนแพทย์อื่นได้ 5 เดือน ปีที่ 3 สามารถเลือก Elective ได้ 3 เดือน

          แพทย์ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถาม หรือจะขอเข้าดูงานและเข้าร่วมกิจกกรมวิชาการก่อนการตัดสินใจสมัครแพทย์ประจำบ้าน สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานอายุรกรรม 044-293044 หรือ 086-4607870 ทางกลุ่มงานยินดีรับแพทย์ที่จบจากทุกสถาบัน


ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครราชสีมา

          นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า "โคราช" เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 259 กิโลเมตร มีรถประจำทางปรับอากาศวิ่งทุก 15 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ำ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมาย

          คำว่า นครราชสีมา เกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมือง คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง นครราชสีมาเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เคยมีฐานะเป็นเมือง "เจ้าพระยามหานคร" เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้ มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่ง จนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน

          โคราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย มีห้างสรรพสินค้า The Mall ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมีอาหารชั้นนำเช่น KFC McDonald Fuji MK Swensen โรงภาพยนตร์ EGV โบว์ลิ่ง
 

ผลงานการสอบของแพทย์ประจำบ้านความก้าวหน้าโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พ.ศ.2542
          ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เสนอโครงการอบรมประจำบ้านอายุรศาสตร์ต่อแพทย์สภาโดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดีเป็นสถาบันสมทบ แต่ได้ถูกทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ชลอโครงการไว้ก่อนเนื่องจากยังมีการจำกัดโควต้าการอบรมแพทย์ประจำบ้าน

กรกฎาคม พ.ศ.2547
          กลุ่มงานอายุรกรรมได้ส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการกำลังคนอายุรศาสตร์ในนามราชวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่าในอนาคตมีความต้องการอายุรแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมากจำเป็นต้องเพิ่มการอบรมมากขึ้น ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ได้เสนอเพิ่นการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อแพทย์สภาซึ่งได้รับอนุมัติในเวลาต่อมา นอกจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ยังได้ประชุมต่อเนื่องถึงเรื่องกำลังคนอายุรศาสตร์พบว่าโรงพยาบาลมหาราชมีศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ได้ 14 ตำแหน่ง ใกล้เคียง รพ.ภูมิพล รพ.ราชวิถี รพ.สงขลานครินทร์ รพ.ศรีนครินทร์

กรกฏาคม พ.ศ.2548
          โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดย นพ.อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เสนอโครงการอบรมประจำบ้านอายุรศาสตร์ต่อแพทย์สภา ซึ่งทางแพทย์สภาได้อนุมัติให้โรงพยาบาลมหาราชครราชสีมา เป็นสถาบันหลักโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จำนวน 5 คน / ปี ซึ่งนับเป็นการอนุมัติให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรก

ผลงานที่ผ่านมา
          ที่ผ่านมากลุ่มงานอายุรกรรมมีแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรแพทย์ใช้ทุนและสอบวุฒิบัติแล้ว 11 คน ปัจจุบันมีแพทย์ประจำบ้านปีที่สอง 5 คน แพทย์ประจำบ้านปีที่หนึ่ง 3 คน มีคะแนนสอบที่สูงไม่แตกต่างจากสถาบันชั้นนำ 

 

LINK ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  กระทรวงสาธารณสุข
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ตารางกิจกรรม
  ห้องภาพ
  รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม
  Journal review & Interesting case
  เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์
  เอกสารประกอบการสอน Resident
  โปรแกรม Consult
  เอกสารประกอบการสอน Intern
  คู่มือแพทย์
  แนวทางปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลทางยา
  เวชปฏิบัติหัตถการ skilll ab3 2556
  Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  หลักสูตรและพันธกิจ
  หน่วยโรคไต
  หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com