#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 

แพทย์หน่วยโรคโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
<<กลับ 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ
1 นายแพทย์กิตติพงศ์ ภิญโญสโมสร
2 นายแพทย์ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์
3 นายแพทย์ปิติ นิยมศิริวนิช
4 แพทย์หญิงสุจิณา หทัยธรรม
5 นายแพทย์สิวะยศ ดีเทศน์
6 นายแพทย์อุดมศักดิ์ เลิศสุทธิพร
7 นายแพทย์พินิจ แก้วสุวรรณะ
8 นายแพทย์ธานินทร์ สิมธาราแก้ว
9 นายแพทย์บัญชา สุขอนันต์ชัย
10 นายแพทย์พินิศจัย นาคพันธุ์
11 นายแพทย์วีรพันธ์ วิวัฒน์วรพันธ์
LINK ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  กระทรวงสาธารณสุข
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ตารางกิจกรรม
  ห้องภาพ
  รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม
  Journal review & Interesting case
  เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์
  เอกสารประกอบการสอน Resident
  โปรแกรม Consult
  เอกสารประกอบการสอน Intern
  คู่มือแพทย์
  แนวทางปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลทางยา
  เวชปฏิบัติหัตถการ skilll ab3 2556
  Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  หลักสูตรและพันธกิจ
  หน่วยโรคไต


© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com