#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
DOCTOR รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม
ลำดับ หน่วยโรค จำนวน
1 โรคติดเชื้อ 2
2 โรคต่อมไร้ท่อ 5
3 โรคผิวหนัง 2
4 โรคภูมิแพ้และโรคข้อ 3
5 โรคระบบทางเดินหายใจ 5
6 โรคระบบทางเดินอาหารและตับ 4
7 โรคระบบประสาท 4
8 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 7
9 โรคเลือด โรคมะเร็ง 4
10 โรคโภชนาการ 1
11 โรคไต 6
รวม 43 คน
LINK ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลแพทย์ประจำบ้าน
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  กระทรวงสาธารณสุข
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ตารางกิจกรรม
  ห้องภาพ
  รายชื่อแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม
  Journal review & Interesting case
  เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาแพทย์
  เอกสารประกอบการสอน Resident
  โปรแกรม Consult
  เอกสารประกอบการสอน Intern
  คู่มือแพทย์
  แนวทางปฎิบัติต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลทางยา
  เวชปฏิบัติหัตถการ skilll ab3 2556
  Antimicrobial Resistance (AMR) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com