#
 
 WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 

ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์
เลือกเดือน/ปี
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มีนาคม 2563 อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:15 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มีนาคม 2563 อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:16 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2563 อาคาร 8 ชั้น อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:16 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม เวรอาคารการไฟฟ้า อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:17 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มีนาคม 2563 อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:18 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2563 อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:19 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2563 อัพเดท: 9 มีนาคม 2563, 02:19 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน อัพเดท: 30 มกราคม 2563, 02:41 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:44 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:45 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อาคาร 8 ชั้น อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:46 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม เวรอาคารการไฟฟ้า อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:47 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:49 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident 2-3 กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:50 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2563 อัพเดท: 9 มกราคม 2563, 03:51 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2562 อัพเดท: 11 สิงหาคม 2562, 03:37 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤษภาคม 2562 อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2562, 03:43 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤษภาคท 2562 อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2562, 03:44 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2562 อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2562, 03:44 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤษภาคม 2562 อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2562, 03:45 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2562 อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2562, 03:45 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2562 อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2562, 04:13 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:06 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือนเมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:06 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:07 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน เมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:08 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนเมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:09 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:09 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2562 อัพเดท: 3 เมษายน 2562, 04:25 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:10 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:11 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:12 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:13 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:13 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:14 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2562 อัพเดท: 17 มกราคม 2562, 10:14 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:23 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2561 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2561, 10:19 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2561 อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2561, 13:22 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2561 อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2561, 13:21 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤศจิกายน 2561 อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2561, 13:21 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤศจิกายน 2561 อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2561, 13:19 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤศจิกายน 2561 อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2561, 13:20 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2561 อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2561, 13:20 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:30 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:53 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:29 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:28 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2561 อัพเดท: 5 ตุลาคม 2561, 08:27 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 3 กันยายน 2561, 10:26 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561, 11:38 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561, 11:38 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561, 11:37 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561, 11:36 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561, 11:36 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กันยายน 2561 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2561, 11:34 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนสิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:56 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:52 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2561 อัพเดท: 8 สิงหาคม 2561, 09:54 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:55 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:55 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:54 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:54 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:56 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:57 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2561 อัพเดท: 1 กรกฏาคม 2561, 13:57 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:23 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:23 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:24 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 14:27 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2561 อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561, 15:09 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:04 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:08 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:07 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:08 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:04 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:05 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤษภาคม 2561 อัพเดท: 2 พฤษภาคม 2561, 09:07 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือนเมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:26 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 12:53 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:26 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:23 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:23 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2561 อัพเดท: 2 เมษายน 2561, 11:24 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:06 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:05 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:05 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:03 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:06 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:07 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2561 อัพเดท: 11 มีนาคม 2561, 11:29 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดท: 29 มกราคม 2561, 10:07 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดท: 29 มกราคม 2561, 10:06 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดท: 29 มกราคม 2561, 10:08 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดท: 29 มกราคม 2561, 10:08 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดท: 29 มกราคม 2561, 10:05 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2561 อัพเดท: 29 มกราคม 2561, 10:06 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2561 อัพเดท: 1 มกราคม 2561, 09:48 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2561 อัพเดท: 1 มกราคม 2561, 09:48 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มกราคม 2561 อัพเดท: 1 มกราคม 2561, 09:49 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2561 อัพเดท: 1 มกราคม 2561, 09:50 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2561 อัพเดท: 1 มกราคม 2561, 10:11 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มกราคม 2561 อัพเดท: 1 มกราคม 2561, 09:47 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2560 อัพเดท: 7 ธันวาคม 2560, 09:17 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ธันวาคม 2560 อัพเดท: 7 ธันวาคม 2560, 09:25 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2560 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2560, 09:40 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2560 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2560, 09:49 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2560 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2560, 09:45 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ธันวาคม 2560 อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2560, 09:37 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤศจิกายน 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:34 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:35 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤศจิกายน 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:33 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤศจิกายน 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:33 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:35 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤศจิกายน 2560 อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2560, 09:34 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน ตุลาคม 2560 อัพเดท: 3 ตุลาคม 2560, 11:09 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2560 อัพเดท: 3 ตุลาคม 2560, 11:07 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2560 อัพเดท: 2 ตุลาคม 2560, 09:10 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2560 อัพเดท: 2 ตุลาคม 2560, 09:09 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน ตุลาคม 2560 อัพเดท: 2 ตุลาคม 2560, 09:08 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2560 อัพเดท: 1 กันยายน 2560, 08:55 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กันยายน 2560 อัพเดท: 1 กันยายน 2560, 09:01 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กันยายน 2560 อัพเดท: 31 สิงหาคม 2560, 08:48 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2560 อัพเดท: 31 สิงหาคม 2560, 08:50 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน อัพเดท: 31 สิงหาคม 2560, 08:51 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กันยายน 2560 อัพเดท: 31 สิงหาคม 2560, 08:48 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 08:49 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 09:50 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident 1 กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 09:08 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident 2-3 กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 09:07 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 08:54 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 09:10 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 08:50 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2560 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2560, 09:05 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2560 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2560, 09:03 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2560 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2560, 09:03 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม 2560 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2560, 09:00 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม 2560 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2560, 09:01 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กรกฎาคม 2560 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2560, 09:01 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2560 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2560, 09:02 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2560 อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560, 08:00 น.
ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มิถุนายน 2560 อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560, 08:03 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2560 อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560, 08:04 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มิถุนายน 2560 อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560, 08:19 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2560 อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560, 08:19 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มิถุนายน 2560 อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560, 08:19 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน พฤษภาคม 2560 อัพเดท: 30 เมษายน 2560, 13:21 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 อัพเดท: 30 เมษายน 2560, 13:21 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2560 อัพเดท: 30 เมษายน 2560, 13:22 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน พฤษภาคม 2560 อัพเดท: 30 เมษายน 2560, 13:24 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2560 อัพเดท: 30 เมษายน 2560, 13:25 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน พฤษภาคม 2560 อัพเดท: 30 เมษายน 2560, 13:25 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2560 อัพเดท: 5 เมษายน 2560, 10:50 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน เมษายน 2560 อัพเดท: 5 เมษายน 2560, 10:55 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน2560 อัพเดท: 31 มีนาคม 2560, 09:15 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน เมษายน 2560 อัพเดท: 31 มีนาคม 2560, 09:12 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรรม ประจำเดือน เมษายน 2560 อัพเดท: 31 มีนาคม 2560, 09:13 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน เมษายน 2560 อัพเดท: 31 มีนาคม 2560, 09:28 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน มีนาคม 2560 อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2560, 08:39 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรรม ประจำเดือน มีนาคม 2560 อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2560, 08:39 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2560 อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2560, 08:40 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มีนาคม 2560 อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2560, 08:40 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2560 อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2560, 08:41 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มีนาคม 2560 อัพเดท: 28 กุมภาพันธ์ 2560, 08:41 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560, 11:10 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กุมภาพันธ์ 2560 อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560, 11:13 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กุมภาพันธ์2560 อัพเดท: 31 มกราคม 2560, 08:42 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 อัพเดท: 31 มกราคม 2560, 08:42 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 อัพเดท: 31 มกราคม 2560, 08:43 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 อัพเดท: 31 มกราคม 2560, 08:44 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน มกราคม 2560 อัพเดท: 28 ธันวาคม 2559, 15:02 น.
ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2560 อัพเดท: 28 ธันวาคม 2559, 15:01 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรรม ประจำเดือน มกราคม 2560 อัพเดท: 28 ธันวาคม 2559, 15:01 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือนมกราคม 2560 อัพเดท: 28 ธันวาคม 2559, 15:00 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2560 อัพเดท: 28 ธันวาคม 2559, 15:02 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน มกราคม 2560 อัพเดท: 28 ธันวาคม 2559, 15:03 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2559 อัพเดท: 3 ธันวาคม 2559, 14:26 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ธันวาคม 2559 อัพเดท: 2 ธันวาคม 2559, 16:05 น.
ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2559 อัพเดท: 1 สิงหาคม 2559, 10:20 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือนสิงหาคม 2559 อัพเดท: 29 กรกฏาคม 2559, 11:30 น.
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กรกฎาคม 2559 อัพเดท: 21 กรกฏาคม 2559, 13:24 น.
ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กรกฎาคม2559 อัพเดท: 30 มิถุนายน 2559, 09:08 น.
JOURNAL/CASE PRESENTATION
Endocrine Topic: Primary aldosteronismEndocrine Topic: Primary aldosteronism
6 เมษายน 2565, 03:15 น.
INTERESTING CASEโดย นายแพทย์เอกชัย อนิวรรตนวงศ์
16 สิงหาคม 2564, 07:51 น.
Topic Subclinical Thyroid DisorderTopic Subclinical Thyroid Disorder
30 กรกฏาคม 2564, 05:52 น.
arif โดย นพ.อรรถพงษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์......
2 พฤษภาคม 2563, 21:01 น.
1 Papulsoquamous Disease and Vesiculobullous Disease......
2 พฤษภาคม 2563, 21:03 น.
Common skin disease Update An Approach to Dermatologic Diagnosis......
19 พฤศจิกายน 2561, 10:55 น.
ดูทั้งหมด  

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคร Fellow Nephroรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด Fellow ...
6 กรกฏาคม 2564, 02:51 น.
รับสมัคร Fellow Chest รับสมัคร Fellow Chest...
30 มิถุนายน 2564, 03:15 น.
รับสมัคร Fellow Nephroรับสมัคร Fellow Nephro...
7 สิงหาคม 2560, 10:24 น.
Diabetes Care Standarse Of Medical Care In Diabetes - 2015......
7 มกราคม 2558, 10:24 น.
แจ้งการเปิดเผยราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Gp) ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต......
8 ตุลาคม 2556, 19:49 น.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งผลงานการสอบวุฒิบัติ คะแนนสอบแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลมหาราชนครราชส......
19 กันยายน 2556, 10:30 น.
ดูทั้งหมด  © ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com