Loading...

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ของประเทศไทยในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วัตถุประสงค์หลัก
พัฒนาการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการพัฒนาการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์
2. สนับสนุนการนำการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ไปใช้ในการพัฒนาความปลอดภัยต่อผู้ป่วย การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ และการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพ (interprofessional collaborative practice) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561)
3. เผยแพร่ความรู้ในการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์แก่บุคลากรการแพทย์
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
5. ชมรมมีความมั่นคงทางด้านโครงสร้าง การบริหารงาน และการเงิน

ตัววัดผล
1. สนับสนุนการพัฒนาการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์
1.1 มีมาตรฐานหลักสูตรในการพัฒนาผู้สอนรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน และอบรมหลักสูตรในการพัฒนาผู้สอนอบรมอย่างน้อย 50 คนต่อปี
1.2 มีมาตรฐานหลักสูตรในการพัฒนาผู้ช่วยสอนรวมทั้งสื่อการเรียนการสอน และอบรมหลักสูตรในการพัฒนาผู้ช่วยสอนอบรมอย่างน้อย 20 คนต่อปี
1.3 มีฐานข้อมูลผู้ที่ผ่านการอบรมของชมรม
2 สนับสนุนการนำการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ไปใช้ในการพัฒนาความปลอดภัยต่อผู้ป่วย การเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาชีพ และการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพแบบทีมสุขภาพ (interprofessional collaborative practice) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561)
2.1 มีมาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน และอบรมหลักสูตรการพัฒนาความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
3 เผยแพร่ความรู้ในการสอนในสถานการณ์จำลองทางการแพทย์แก่บุคลากรการแพทย์
3.1 เผยแพร่ความรู้ผ่านการจัดประชุม, website, Facebook, จุลสาร รวมกันอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
4.1 สร้างโครงการความร่วมมือกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่นอกเหนือจากแพทยศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี
5 ชมรมมีความมั่นคงทางด้านโครงสร้าง การบริหารงาน และการเงิน
5.1 ประชุมกรรมการชมรมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
5.2 เพิ่มจำนวนสมาชิกเพิ่มอย่างน้อย 50 คนต่อปี
5.3 มีบัญชีรายรับรายจ่ายภายใต้มูลนิธิมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ และมีรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในบัญชีชมรมเพิ่มขึ้น 50,000 บาทต่อปี

ภาพกิจกรรมและสื่อต่างๆ

Activities and Social Media